To tylko słońce.

Lekcja 25
Temat: Akapit, wyrównanie tekstu.

Na dzisiejszej lekcji:


Wyrównanie tekstu związane jest z pojęciem akapitu.

Akapit to fragment tekstu kończący się użyciem klawisza Enter. Początek akapitu często wyróżniamy, robiąc wcięcie w pierwszym wierszu.

Na poniższym rysunku, widać wyraźnie zaznaczone wcięcie pierwszego wiersza w pierwszym akapicie. Czytelność tekstu się poprawiła.Aby zrobić wcięcie pierwszego wiersza akapitu, używamy klawisza Tab. W tym celu umieszczamy kursor na początku pierwszego akapitu - przed słowem Klasa i naciskamy klawisz Tab.

Te same czynności trzeba wykonać z pierwszym wierszem drugiego akapitu. Umieszczamy kursor na początku drugiego akapitu - przed słowem Adam i naciskamy klawisz Tab.
Ćwiczenie 1.
Kliknij na ikonę , aby otworzyć dokument Adaś 1. Tekst w nim zawarty skopiuj do nowego dokumentu programu Microsoft Word. Ustaw wcięcia pierwszych wierszy akapitów tak jak na powyższym rysunku.
Wykonane ćwiczenie zapisz w folderze ...\Moje dokumenty\teksty\ pod nazwą Adas_1 i zamknij program Word.


Kody sterujące tekstem.
Tekst wpisujemy zgodnie z regułami wprowadzania tekstu. Szczególną uwagę zwracamy na użycie klawisza Enter. Wciskając klawisz Enter, oznaczamy koniec akapitu, wpisywanego tekstu.
Aby sprawdzić, czy tekst został przez nas wpisany poprawnie, należy wcisnąć przycisk Pokaż wszystko .Na ekranie pojawią się nowe symbole. Znak oznacza, że w tym miejscu użyty został klawisz Enter.
Miejsce naciśnięcia klawisza Spacji oznaczone jest znakiem kropki. Znaki te noszą nazwę kodów sterujących. Tekst prawidłowo wprowadzony z widocznymi kodami sterującymi przedstawia powyższy rysunek.


Ćwiczenie 2.
Otwórz plik Adas_1 w programie Microsoft Word. Wciśnij przycisk Pokaż wszystko. Sprawdź, czy Twój tekst jest prawidłowo wpisany. Popraw błędy i zapisz pod niezmienioną nazwą.

Ćwiczenie 3.
Kliknij na ikonę , aby otworzyć dokument Adaś 2. Wyświetlony tekst skopiuj do nowego dokumentu programu Microsoft Word. Nanieś poprawki zgodnie z regułami poprawnego wprowadzania tekstu.
Poprawiony tekst zapisz w pliku Adas_2.

Sprawdź za pomocą kodów sterujących (Pokaż wszystko), czy został prawidłowo sformatowany. Do kasowania niepotrzebnych odstępów i akapitów użyj klawiszy Backspace lub Delete.


Wyrównanie akapitów
Każdy akapit napisany w edytorze tekstu można wyrównać na cztery sposoby.


Ćwiczenie 4.
Otwórz program Microsoft Word. W nowym dokumencie przepisz tekst wiersza Jana Brzechwy p.t. "Mucha".Po przepisaniu tekst sformatuj zgodnie z poniższym wzorcem:


Wykonane ćwiczenie zapisz pod nazwą Mucha.

Ćwiczenie 5.
Wykonaj ćwiczenie A i B z lekcji 25 z zestawu ćwiczeń Informatyka Europejczyka.


home