Temat: Sprawdź się ... 2 godziny lekcyjne.W folderze ...\Moje dokumenty\ załóż nowy folder i nazwij go Sprawdzam. Wszystkie wykonane zadania zapisz w folderze ...\Moje dokumenty\Sprawdzam\


Zadanie 1.
Przygotuj notatkę o tym, z jakich programów komputerowych korzystałeś na zajęciach komputerowych w klasie piątej. Umieść zrzut ekranu okna programu oraz określ, jakiego rodzaju jest każda z wymienionych aplikacji.
Zadanie wykonaj w wybranym edytorze tekstu. Plik zapisz pod nazwą zad_1.


Zadanie 2.
Budowa jednostki centralnej komputera.
Podaj z jakich elementów składa się jednostka centralna komputera. Wyszukaj w Internecie fotografię, która zilustruje opisywany element i wykorzystaj ją w swoim opisie.
Zadanie wykonaj w edytorze tekstu. Plik zapisz pod nazwą zad_2.


Zadanie 3.
Obejrzyj prezentację p.t. Komputer i informatyka.
Wykonaj własną prezentację multimedialną p.t. "Krótka historia komputerów".
Plik zapisz pod nazwą zad_3.


Zadanie 4.
W edytorze grafiki Paint wykonaj poniższe rysunki. Atrybuty obrazu: 320x320 pikseli. Wykonane rysunki zapisz pod nazwami: zad_4_rys_1, zad_4_rys_2, zad_4_rys_3, itd.
Zadanie 5.
W edytorze tekstu wykonaj plakat propagujący ochronę przyrody.
W swojej pracy wykorzystaj jeden z poniższych rysunków.
Wykonaną pracę zapisz pod nazwą zad_5.
Zadanie 6.
W edytorze tekstu opracuj ulotkę informacyjną, propagującą zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
Wykonaną pracę zapisz pod nazwą zad_6.


Zadanie 7.
Przygotuj planszę dydaktyczną zawierającą opis okna programu Paint. Do wykonania tego zadania wykorzystaj aplikację, która Twoim zdaniem najlepiej do tego się nadaje.
Plik z wykonanym zadaniem zapisz pod nazwą zad_7.


Zadanie 8.
W nowym dokumencie programu Microsoft Word przepisz tekst Smartfon.


    Przepisany tekst sformatuj w następujący sposób:
  1. do całego tekstu zastosuj czcionkę Tahoma, rozmiar 12,
  2. tytuł wyróżnij czcionką pogrubioną, kolorem zielonym.
  3. Każde słowo smartfon użyte w tekście, wyróżnij czcionką pogrubioną.
  4. Pod tekstem wstaw przykładowe zdjęcie przedstawiające opisywane urządzenie.
Plik z wykonanym zadaniem zapisz pod nazwą zad_8.


Zadanie 9.
W poniższej tabeli zebrane są informacje na temat produktów, jakich należy użyć podczas przygotowania ciasta biszkoptowego.
Przepisz tabelę do nowego arkusza programu Microsoft Excel i oblicz, jakie będą całkowite koszty użytych produktów?Plik z wykonanym zadaniem zapisz pod nazwą zad_9.


Zadanie 10.
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli, utwórz arkusz kalkulacyjny obliczający koszty zakupu owoców. Oblicz również łączny ciężar i koszt zakupów.Pracę zapisz pod nazwą zad_10.